GELD EN BANKEN

Geld

Geld En Ons Geldsysteem: Sociaal Bepaald

De meeste mensen beschouwen geld en ons monetaire systeem als een vaststaand feit, een soort natuurlijk fenomeen dat als zodanig geaccepteerd moet worden. Geld wordt niet gezien, zelfs door veel deskundigen, als iets dat van menselijke makelij is, als een sociale conventie, en dus als iets dat kan worden veranderd. Toch kan dat: als maatschappij kunnen we nieuwe afspraken maken over geld, geldschepping en de manier waarop we ons geldsysteem organiseren. Deze website zet de tekortkomingen van ons huidige systeem uiteen, en waarom we dat systeem moeten veranderen. Dit gebeurt via een publicatie met de titel Ons Geld, die gratis van deze website kan worden gedownload, en van de websites van twee organisaties die zich bezighouden met monetaire hervorming: Positive Money in Groot-Brittannië en de stichting Ons Geld in Nederland.

De Beweging Voor Monetaire Hervorming

Monetaire hervorming krijgt steeds meer aandacht. Zo hebben zowel de Bank of England (de Engelse Centrale Bank) als het Nederlandse parlement opdracht gegeven onderzoek te doen naar de essentie en de voor- en nadelen van het huidige monetaire systeem en mogelijke alternatieven daarvoor. In zowel Engeland als Nederland zijn deze studies en de belangstelling voor het onderwerp mede te danken aan organisaties die streven naar monetaire hervorming. Ook in andere landen zijn organisaties hard aan het werk om hervorming van het geldstelsel in de publieke belangstelling en op de politieke agenda te krijgen, vooral in de VS, verschillende Europese landen zoals Duitsland, Zwitserland en Frankrijk, en Israël, Australië en Nieuw-Zeeland.

Voor meer informatie over de beweging voor monetaire hervorming klik hier.

Meer informatie over het Nederlands (burger) initiatief voor geldhervorming, geïnitieerd door onder anderen de stichting Ons Geld, is te vinden op http://burgerinitiatiefonsgeld.nu/.

Literatuur en videos over ons geldsysterm en (de noodzaak tot) monetarire hervorming vindt u hier.

Ons Geld: Het Boek

Het boek Ons Geld is bestemd voor een breed publiek en vooral, net deze gehele website, voor diegenen die zich zorgen maken om de tekortschietende aanpak van onze sociale, milieu- en economische uitdagingen op zowel nationaal als mondiaal niveau. De voornaamste reden dat er te weinig wordt gedaan is, zo wordt ons verteld, dat er niet genoeg geld is. Dat geldtekort is, zoals Ons Geld aangeeft, het onvermijdelijke resultaat van onze keuze voor het huidige monetaire systeem. En het kan worden veranderd door te kiezen voor een ander geldsysteem dat de maatschappij de mogelijkheid geeft haar volledige productieve capaciteit te gebruiken om een ​​ welvarender, rechtvaardiger en duurzamer samenleving te creëren.

Meer informatie over het boekje Ons Geld vind u hier.

Een samenvatting van de inhoud van Ons geld in 13 stellingen vindt u hier.

BANKIEREN

Private, winstgerichte banken vormen een belangrijk onderdeel van ons huidige monetaire systeem. En, zoals de financiële en economische crisis die in 2008 begon en vele anderen daarvoor aantoonden kunnen ze, in hun streven om hun winsten te maximaliseren, enorme schade aan de maatschappij veroorzaken. De vraag moet worden gesteld of we bankieren exclusief moeten voorbehouden aan particuliere, winstgerichte ondernemingen, of dat we naar andere vormen van bankieren en vormen van bankeigendom zouden moeten bekijken. Verschillende artikelen verkennen dit onderwerp in meer detail hier.