ONS GELD – HET BOEK

Waarom we een nieuw geldsysteem nodig hebben, en hoe dat te bereiken.

Ons Geld: Naar een nieuw geldsysteem. Boek over de noodzaak voor een ander geldsysteem, en hoe dat te bereiken.

In ons huidige geldsysteem is het privilege van geldcreatie vergeven aan particuliere banken. Deze banken creëren geld bij het geven van een lening. De centrale bank van Engeland, de Bank of England, beschrijft het als volgt: Iedere keer wanneer een bank een lening verstrekt stort ze tegelijkertijd een even groot bedrag op de rekening van de lener, waarbij nieuw geld gecreëerd wordt. In de meeste moderne economieën wordt ongeveer 97% van de geldhoeveelheid op deze manier gemaakt, de resterende 3% bestaat uit tastbaar geld: munten en bankbiljetten, gecreëerd door de Centrale Bank.

In een geldsysteem dat gebaseerd is op door bancaire kredietverlening gecreëerd geld is bijna al het geld schuldgeld. Bovendien is het noch centrale banken noch particuliere banken toegestaan ​​om geld te scheppen voor direct gebruik door de Staat. Dit maakt de Staat, met name in de ontwikkelde landen, voor bijna al haar inkomsten afhankelijk van belastingen. Niemand betaalt graag belastingen en veel mensen zien de overheid, niet geheel onterecht, als inefficiënt en verkwistend. Als gevolg daarvan wordt de Staat door velen gezien als een parasitaire entiteit die leeft op de zakken van hardwerkende burgers en ondernemers. Een bepaald belastingniveau wordt aanvaard omdat het voor de meeste mensen duidelijk is dat de Staat geld nodig heeft om haar belangrijkste taken, zoals defensie en veiligheid, te vervullen. Dus mensen betalen met frisse tegenzin, en liefst zo min mogelijk. Dat leidt niet alleen tot een permanent spanningsveld tussen Staat en burgers  maar heeft ook als resultaat dat het de Staat niet lukt om op de vereiste schaal te investeren in duurzame ontwikkeling. Toch is het juist de Staat die zulke investeringen moet financieren: de private sector richt zich op korte termijn winst voor eigenaars en aandeelhouders en heeft geen interesse in lange termijn investeringen in het algemeen belang.

Het boekje Ons Geld legt uit hoe het anders kan. Het analyseert de problemen en nadelen van ons huidige monetaire systeem, en de voordelen van het terugnemen van het geldscheppingsrecht (“seigniorage”) door de Staat. In lijn met organisaties betrokken bij monetaire hervorming pleit het boekje voor de oprichting van een autonome Monetaire Autoriteit met zowel het mandaat om geld te scheppen als de verantwoordelijkheid voor een beheer van de geldhoeveelheid dat optimaal voldoet aan de behoeften van de samenleving. Het schetst de voordelen van het toestaan ​​aan die Autoriteit om de Staat te voorzien van die hoeveelheid schuldvrij geld die nodig is om in de basisbehoeften van de burgers te voorzien, met inbegrip van geld voor lange termijn investeringen in ontwikkeling. Het boekje laat zien hoe de keuze voor het huidige systeem, gedicteerd door economisch dogma, een politieke is – al zijn gewone burgers en zelfs de meeste deskundigen zich daar niet van bewust. En het stelt dat publieke geldschepping de enige manier is om de productieve krachten van de maatschappij volop te benutten om onze ecologische, sociale en economische problemen aan te pakken. Ook legt het uit waarom het belangrijkste obstakel voor de overgang naar een publiek geldsysteem en daarmee, duurzame ontwikkeling niet zozeer de weerstand is van de private banken als van economen en mensen die zichzelf economisch onderlegd achten en daarom voetstoots uitgaan van de dogma’s van de gangbare economie.

Overgang naar een nieuw monetair systeem dat gebaseerd is op openbare geldschepping zal niet alleen moeilijk zijn vanwege het verzet van banken, hun aandeelhouders, en economen. Ook speelt een grote rol dat, onder invloed van het economisch dogma, grote delen van het publiek de Staat ook wantrouwen. Maar zoals Ons Geld betoogt, het risico dat de staat geldschepping en -beheer  niet adequaat zou managen is relatief klein in vergelijking met de risico’s, of liever de zo-goed-als zekerheid dat klimaatverandering en andere ecologische, sociale en economische uitdagingen voor de mensheid niet adequaat worden aangepakt, ten koste van huidige en vooral toekomstige generaties.

SAMENVATTING ONS GELD

De belangrijkste argumenten van Ons Geld worden hier samengevat.

DOWNLOAD ONS GELD

Ons Geld kan hier gratis worden gedownload.

COMMENTAAR OP ONS GELD

Commentaar op het boekje Ons Geld vindt u hier.