STELLINGEN

INHOUD VAN WEBSITE EN PUBLICATIES IN TIEN STELLINGEN

 

De in de publicaties en op deze site gepresenteerde ideeën kunnen worden samengevat in de volgende tien stellingen:

1. Om het welzijn van huidige en toekomstige generaties te garanderen is een ecologisch duurzame, sociaal rechtvaardige en economisch welvarende samenleving nodig. Het creëren van zo’n samenleving vereist een overgangsproces dat het best geduid kan worden met de term duurzame ontwikkeling.

2. Er zijn twee belangrijke obstakels voor duurzame ontwikkeling: de reguliere economische wetenschap en ons geldsysteem. De reguliere economie is een mislukte wetenschap. Haar dominante methode, wiskundige modellering, is gebaseerd op irreële uitgangspunten die een vertekend beeld van de economische werkelijkheid geven.

3. De economische wetenschap kent een reeks dogma’s die, hoewel nooit aan de werkelijkheid getoetst, gezien worden als tijdloze universele waarheden. Die dogma’s bepalen het economisch, fiscaal en monetair beleid, en daarmee het overheidsbeleid als geheel. Dat leidt er toe dat duurzame ontwikkeling geblokkeerd wordt.

4. Het belangrijkste obstakel voor duurzame ontwikkeling is ons huidige geldsysteem, waarin het recht om geld te scheppen is afgestaan ​​aan commerciële banken. Daar banken alleen geld scheppen als ze krediet verstrekken is vrijwel al ons geld schuldgeld.

5. Het afstaan ​​van het recht op geldschepping aan particuliere banken ontneemt de Staat de mogelijkheid om de productieve capaciteit van de maatschappij in te zetten voor de aanpak van de ecologische, sociale en economische uitdagingen waar de mensheid voor staat. In het huidige systeem beschikt de Staat niet over de middelen om dat te doen.

6. In ons huidige systeem is de Staat afhankelijk van belastingen om haar activiteiten te financieren. Private banken creëren alleen geld voor korte termijn investeringen en consumptie en dienen daarmee particuliere belangen. Zij scheppen geen geld voor lange termijn investeringen in het algemeen belang. De Staat moet het recht om geld te scheppen weer terugnemen. Enerzijds omdat het beheer van deze essentiële dienst een publieke verantwoordelijkheid is. Anderzijds omdat dit de overheid in staat stelt schuldvrij geld te scheppen voor lange termijn investeringen in duurzame ontwikkeling.

7. Het economisch geloof stelt dat alleen markten kunnen zorgen voor een optimale balans tussen vraag, aanbod en de geldhoeveelheid. Daarom verzetten economen zich tegen het terugnemen van het geldscheppingsprivilege door de Staat. Dit ontneemt de samenleving de optie om schuldvrij geld te creëren voor de publieke zaak, waardoor de benodigde lange termijn investeringen in duurzame ontwikkeling geblokkeerd worden.

8. Voor zowel een goed begrip van hoe de economie werkt als voor het doorbreken van de huidige impasse bij de effectieve aanpak van onze milieu-, sociale en economische uitdagingen zal de economische wetenschap van de basis af opnieuw moeten worden opgebouwd. Echte verandering is alleen mogelijk als de academische economen en nog belangrijker, beleids- en opiniemakers die pretenderen economisch onderlegd te zijn kunnen worden genezen van hun geloof in de dogma’s van de hedendaagse economie.

9. Allen die bezorgd zijn over het lot van de samenleving en de mensheid moeten aandringen op zowel het opnieuw opbouwen van de economische wetenschap als de transitie naar een publiek monetair systeem. Beiden zijn nodig om het voor de Staat mogelijk te maken het productief vermogen van de samenleving in te zetten voor duurzame ontwikkeling.

10. De stimulans tot het opnieuw opbouwen van de economische wetenschap en de hervorming van ons geldsysteem moet komen van die economen die zich bewust zijn van de tekortkomingen van hun wetenschap, andere sociale wetenschappers, en bovenal natuurwetenschappers en technologie-ontwikkelaars. Het is immers deze laatste groep die verantwoordelijk is voor de groei van welvaart en welzijn in de afgelopen eeuw, en nu de instrumenten schept voor duurzame ontwikkeling. En juist zij zien het gebruik van de door hen ontwikkelde inzichten en technologie geblokkeerd door economisch dogma.