PUBLICATIES

PUBLICATIES

De volgende publicaties beargumenteren de noodzaak tot monetaire hervorming en een nieuwe economische wetenschap als voorwaarden voor duurzame ontwikkeling.

Ons Geld: Naar een nieuw geldsysteem (2015)

Boekje over de noodzaak van een herziening van ons geldsysteem, en wat daarvoor nodig is.

Dit 60 pagina’s tellende boek bespreekt ons huidige geldsysteem, de nadelen ervan, en een alternatief systeem dat deze nadelen zou wegnemen. Er wordt uitgelegd hoe ons huidige geldsysteem de implementatie van oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen blokkeert, en het verklaart waarom dit het geval is: waarom hebben we dit systeem, en wat weerhoudt ons ervan het te veranderen.

More Meer informatie

Download Ons Geld hier.

Crisis, Economics and the Emperor’s Clothes. Why economics fails to deal with society’s economic, environmental and social problems – and what to do about it. 2012 (Vertaling van de titel: Crisis, Economie en de Kleren van de Keizer. Waarom de economische wetenschap de aanpak van de economische, milieu- en sociale problemen van de samenleving verhindert, en wat daaraan te doen)

Dit 300 pagina’s tellende, Engelstalige boek bekritiseert de reguliere economische wetenschap, beschrijft de gevolgen van de tekortkomingen van die wetenschap voor de samenleving, en geeft aan hoe de economische wetenschap en de economie voor de samenleving kunnen werken in plaats van andersom.

Meer informatie (in het Engels)

Download Crisis, Economics and the Emperor’s Clothes (in het Engels) hier.

The Common Sense Manifesto. The Fourth Way: how a new economics can help create a prosperous, socially inclusive and environmentally sustainable society (2012) (Vertaling: Het Manifest van het Gezond Verstand. De Vierde Weg: Hoe een nieuwe economie kan bijdragen aan een welvarend, sociaal inclusieve en ecologisch duurzame samenleving)

Een korte versie van 70 pagina’s, in het Engels (er is ook een Spaanse vertaling), van Crisis, Economics and the Emperor’s Clothes, met de nadruk op het beantwoorden van de vraag hoe een nieuwe economische wetenschap kan bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze economie en samenleving.

Meer informatie (in het Engels)

Download The Common Sense Manifesto (in het Engels) hier.

Economische Wetenschap, Geld en Duurzame Ontwikkeling. Het falen van de economie, de gevolgen voor de maatschappij, en hoe het beter kan (2018)

Een korte versie van Crisis, Economie en de Kleren van de Keizer die zich vooral richt op de analyse van de tekortkomingen van de economie als wetenschap en de gevolgen daarvan voor de maatschappij, in het bijzonder ons geldsysteem. Bijgewerkt met een hoofdstuk over monetaire hervorming als een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling.

Meer informatie

Wordt aan gewerkt: Dit boek komt beschikbaar in de loop van 2018.

Het Primaat van Privaat. Privaat ondernemen, publiek ondernemen, en marktwerking: alternatieven voor winstgerichte productie (2018)

Een analyse van de algemene aanname dat een economie gebaseerd op particulier, op winst gericht ondernemen het best is voor de samenleving, en van alternatieven die de voordelen van privaat ondernemen combineren met het algemeen belang.

Meer informatie

Wordt aan gewerkt: Dit boek komt beschikbaar in de loop van 2018

Global Development: Problems, Solutions and Strategy. A proposal for socially just, ecologically sustainable growth (1998) (Vertaling: Mondiale ontwikkeling: Problemen, Oplossingen en Strategie. Een voorstel voor sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame groei)

Dit boek analyseert de economische, sociale, ecologische en politieke uitdagingen van onze mondiale maatschappij, reikt oplossingen aan en beschrijft een strategie om die oplossingen te implementeren.

Meer informatie (in het Engels)

Download Global Development (in het Engels) hier.