MONETAIRE HERVORMING: DE BEWEGING

Organisaties die zich bezig houden met de hervorming van ons geldsysteem

De afgelopen decennia is er een beweging ontstaan van organisaties die werken aan de hervorming van het geldsysteem in de landen waar ze gevestigd zijn. Ze beogen de overgang naar een publiek geldsysteem waarbij het recht van “seigniorage” – het recht de vruchten te plukken van geldcreatie – terugvalt aan de Staat en daarmee, aan het brede publiek. DE meest vooraanstaande organisaties zijn Positive Money in Groot-Brittannië, http://positivemoney.org/, en het American Monetary Institute, AMI, http://www.monetary.org/. Positive Money herbergt de Internationale Beweging voor Monetaire Hervorming, met links naar 24 zusterorganisaties voornamelijk in Europese landen, zoals Monetative in Duitsland (https://www.monetative.de/, Monnaie Honnete  in Frankrijk (http://monnaiehonnete.net/), Dinero Positivo in Spanje (https://dineropositivo.es/, en Ons Geldin Nederland (https://onsgeld.nu/).

Voor meer informatie over organisaties en websites gewijd aan monetaire hervorming klik hier (LINK TO DOWNLOAD: ORGANISATIES EN WEBSITES VOOR MONETAIRE HERVORMING)

Burgerinitiatief “Ons Geld” – monetaire hervorming

De Nederlandse monetaire hervormingsbeweging Ons Geld is er eind 2015 in geslaagd om meer dan 100.000 handtekeningen voor een “Burgerinitiatief” te verzamelen. Een Burgerinitiatief is een instrument  waarmee, met een minimum van 40.000 handtekeningen, een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer kan worden gezet voor een debat. Het op basis van het initiatief in april 2016 gehouden ​​debat over het geldsysteem resulteerde in de Kamerbeslissing om de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de opdracht te geven een gedetailleerde analyse te maken van het huidige  geldsysteem en de alternatieven daavoor. Deze studie was midden 2017 nog in volle gang.

Memo’s gerelateerd aan het Burgerinitiatief

Het Memorandum over het Geldstelsel dat door de stichting Ons Geld voor het kamerdebat werd opgesteld kan via de volgende link gedownload worden: https://onsgeld.nu/kamerdebat-memo-geldstelsel.pdf of hier (LINK TO PDF DOWNLOAD KAMERDEBAT – MEMO – GELDSTELSEL)
Een tweede memo (ook in het Nederlands) werd door de oprichter van deze website en de auteur van de bijbehorende publicaties op persoonlijke titel naar de WRR en een groep Tweede Kamerleden gestuurd. Dit memo besprak een aantal aanvullende temas die voldoende aandacht kregen in het eerste memo. Dit memo kan hier worden gedownload (LINK TO PDF DOWNLOAD MEMO 2 GELDSCHEPPING NAAR WRR-TK-MvF).

Commentaar op Burgerinitiatief “Ons Geld”: Tweedekamerleden, pers, economen

Het is belangrijk te kijken naar hoe de voorstellen van Burgerinitatief Ons Geld ontvangen zijn door de gevestigde economische orde: economen, de pers, en politici – met name, de financiële specialisten van de grotere Tweede Kamerfracties. De commentaren en de houding die er uit spreekt zijn daarom relevant omdat ze een goed beeld geven van het soort tegenstand dat te verwachten valt als men, zoals met het Burgerinitiatief, met voorstellen komt die ingaan tegen de bestaande economische dogma’s, paradigma’s, en ideologie, ofwel, die als strijdig gezien worden met de basisbeginselen van het economisch geloof.
Vooral de commentaren verschenen in de Nederlandse “kwaliteitspers”, met name het Financieel Dagblad en de Volkskrant, en van sommige financiële specialisten van de Tweede Kamer zijn van een bedenkelijk niveau. Men geeft eerst een foute voorstelling van zaken van de voorstellen van Ons Geld – waaruit blijkt dat die nauwelijks of niet bekeken zijn – en bekritiseert vervolgens dat foute beeld. Er vindt geen gedegen afweging plaats van de voor- en nadelen van het huidige systeem en van het voorgestelde alternatief; in plaats daarvan komt men met platitudes en ontloopt de discussie. Voor een overzicht zie de download Vooringenomenheid t.av. Systeemverandering – Kamer en Pers,(LINK TO DOWNLOAD), als Annex 1 toegevoegd aan het tweede memo gestuurd naar de WRR en Tweede Kamerleden. In deze annex / download worden ook de opinies van twee hoogleraren in de financiële economie, Prof. Wim Boonstra en Prof. Hans Visser, besproken.
Dat er ook Kamerleden waren die de Ons Geld voorstellen wat serieuzer namen blijkt uit het feit dat de motie om die door de WRR te laten analyseren met werd aangenomen – alleen de VVD stemde tegen. Anderzijds maakte Prof. Visser, in het economenbald ESB, een analyse waaruit blijkt dat hij zich, in tegenstelling tot de meeste tegenstanders van het Initiatief, wel in de materie heeft verdiept.
Van zo’n gedegen analyse en een gebalanceerde afweging blijkt niets bij de Volkskrant en vooral het Financieel Dagblad. Er werd geen ruimte gemaakt voor een serieuze discussie: hoewel tegenstanders van het Burgerinitatief wel de ruimte kregen om op het Burgerinitiatief en de Ons Geld voorstellen te reageren, kreeg Ons Geld niet of nauwelijks kans op een repliek.
Overigens is met het bovenstaande niet gezegd dat degenen die met hand en tand de bestaande orde verdedigen er op uit zijn uit alle macht de gevestigde belangen te beschermen. Integendeel, veel van deze tegenstanders zijn er waarschijnlijk oprecht van overtuigd dat ze, met hun verdediging van het bestaande en hun felle verzet tegen initiatieven die verandering beogen, de maatschappij een grote dienst bewijzen. Juist dat maakt verandering zo moeilijk.
Een samenvatting van de commentaren op Burgerinitiatief “Ons Geld”: vindt u hier (LINK TO DOWNLOAD Vooringenomenheid t.av. Systeemverandering – Kamer, Pers en Economen)